BSCKI : Nguyễn Ngọc Vấn

Trưởng khoa nội II

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Nguyễn Ngọc Vấn

Liên hệ