Khoa xét nghiệm

Cử nhân xét nghiệm : Bùi Đình Dương

Trưởng khoa xét nghiệm

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Bùi Đình Dương

Liên hệ