Bác sĩ CKI : Trần Thế Hệ

Trưởng khoa Ngoại tổng hợp

Công trình nghiên cứu

Quá trình học tập

Đặt lịch khám bác sĩ : Trần Thế Hệ

Liên hệ